Snowflake Icon

Storage facility in Timmins Ontario